Sylabus předmětu 314E301 - Ekonómia verejnej správy (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
314E301
Názov predmetu:
Ekonómia verejnej správy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť prehľad o vládnej politike na lokálnej a celoštátnej úrovni a analyzovať správanie vlády a dopady vládnych rozhodnutí na občanov a ekonomiku.
Stručná osnova predmetu:
Ekonómia blahobytu. Základné vety ekonómie blahobytu. Externality. Verejné statky. Nedokonalé informácie. Iné formy zlyhania trhu. Racionálna ignorancia. Zlyhanie vlády. Kolektívne rozhodovacie procesy. Rozhodovacie procesy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Vládne výdavky a dane z pohľadu verejnej voľby. Dopad daní na domácnosti a firmy- model parciálnej rovnováhy. Dopad daní na domácnosti a firmy - model všeobecnej rovnováhy. Optimálny daňový systém. Rozdelenie príjmov a efektívnosť.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Connolly,S., Munro, A. : Economics of the Public Sector , FT Prentice Hall, 1999, ISBN-10: 013096641X | ISBN-13: 978-0130966414
Stiglitz, J.: Ekonómia veřejného sektoru, Grada 1997
Stiglitz, J. E.: Economics of the Public Sector,ISBN-13: 978-0393966510 | Edition: 3rd Revised edition

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1223

ABC
D
E
FX
28,0 %
27,8 %
21,3 %
12,9 %10,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Kushtrim Braha, MBA (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Mgr. Ing. Tomáš Mišečka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Veronika Nambuge, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: