Sylabus předmětu 314E404 - Hospodárska politika (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
314E404
Názov predmetu:
Hospodárska politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca a iné.
Výsledky vzdelávania:
Predmet rozvíja teóriu a prax hospodárskej politiky v kontexte súčasného svetového vývoja. Vysvetľuje systémové súvislosti medzi hospodárskou, sociálnou, environmentálnou a regionálnou politikou, problematiku rozhodovania o cieľoch a stratégiách a možnostiach využitia nástrojového mixu hospodárskej politiky.
Stručná osnova predmetu:
Genéza hospodárskej politiky, ciele hospodárskej politiky, spoločensko-politický rámec hospodárskej politiky, monetárna politika, rozpočtová politika, zahranično-obchodná politika, dôchodková politika, politika hospodárskej súťaže, štruktúrna politika, nezamestnanosť a sociálna politika, agrárna a ekologická politika, politika transformácie ekonomiky, politika integrácie do EU.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUZMA, F. -- SERENČÉŠ, R. -- SZEGÉNYOVÁ, K. -- CVENGROŠOVÁ, E. -- BORBÉLYOVÁ, M. -- LAJDOVÁ, Z. -- SRNKA, J. Hospodárska politika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 110 s. ISBN 978-80-552-0882-4.

Odporúčaná:
Vincúr, P. a kol.: Hospodárska politika

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 7150

A
B
C
D
E
FX
28,4 %
20,4 %
27,4 %
12,7 %
11,0 %
0,1 %
Vyučujúci :
prof. Ing. František Kuzma, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
prof. Ing. František Kuzma, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: