Sylabus predmetu E15-0117-I - Medzinárodné účtovné štandardy (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0117-I
Názov predmetu: Medzinárodné účtovné štandardy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa riešia teoretické a praktické príklady a na záver je hodnotenie, kde študent môže získať max. 30 bodov, za prezentáciu seminárnej práce 10 bodov, záverečná písomná skúška je za 60 bodov. Výsledná známka je súčtom bodov, hodnotenie je nasledovné: A(1)100-93 b., B(1,5)92-86 b., C(2)85-79 b., D(2,5)78-72 b., E(3)71-64 b. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa menej ako 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s internacionalizáciou účtovníctva v krajinách EÚ a to formou harmonizácie, resp. štandardizácie. Predmet oboznamuje študentov s medzinárodnými účtovnými štandardami (IAS) a ich implementáciou do slovenskej účtovnej legislatívy. Predmet sa zameriava na teóriu medzinárodného účtovníctva, medzinárodného účtovania a výkazníctva.
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické východiská internacionalizácie účtovníctva - obsah a ciele internacionalizácie účtovníctva - subjekty ovplyvňujúce internacionalizáciu účtovníctva - kritické posúdenie argumentov pre internacionalizáciu účtovníctva - meranie úspešnosti internacionalizácie účtovníctva - systematizácia internacionalizácie účtovníctva

2. Nástroje internacionalizácie účtovníctva - všeobecne uznané účtovné zásady - medzinárodné účtovné štandardy - Direktívy Rady Európskej únie

3. Smernica Európskej únie pre účtovníctvo a audítorstvo - Štvrtá smernica Rady Európskej únie o účtovnej závierke spoločností niektorých právnych foriem - Siedma smernica Rady Európskej únie o konsolidovanej účtovnej závierke - Ôsma smernica Rady Európskej únie o požiadavkách kladených na osoby oprávnené vykonávať povinné overovanie podkladov účtovníctva

4. Koncepcia a štruktúra IAS/IFRS.

5. Základné metódy oceňovania majetku a oceňovania nehnuteľností v krajinách Európskej únie.

6. Príprava a prezentácia účtovnej závierky, IAS 1, IFRS 1.

7. Súvaha, aktíva a závazky a ich prezentácia a vykazovanie v súvahe, vzájomné vzťahy, IAS 16.

8. Vykazovanie výnosov. tržieb v zmysle IAS/IFRS.

9. Kapitalizácia nákladov na prijaté úvery a pôžičky v zmysle IAS/IFRS.

10. Cash flow.

11. Daň z príjmov IAS 12.

12. Vybrané štandardy - Poľnohospodárstvo IAS 41, Reálna hodnota IFRS 13, Zamestnanecké výhody a benefity IAS 19, Konsolidovaná účtovná závierky IAS 7, IFRS 10, Kombinácie podnikov IFRS 3.Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Essential guide to international accounting, 2013
International Financial Reporting Standards, 2014
Medzinárodné účtovné štandardy IAS/IFRS
1. Farkaš, R.: Smernice Európskej únie pre účtovníctvo a audítorstvo. Elita, 2005.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

A
B
C
D
E
FX
26,7 %
30,2 %
12,8 %
15,1 %
12,8 %
2,4 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Marián Kočner, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Renáta Krajčírová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 2. 2020
Schválil:
doc. Ing. Marián Kočner, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 24. 02. 2020.

Typ výstupu: