Sylabus predmetu E15-0079-I - Organizácia manažérskej práce (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0079-I
Názov predmetu:
Organizácia manažérskej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra môže študent získať 10 bodov za spracovanie seminárnej práce, 10 bodov za jej prezentáciu a 10 bodov za riešenie skupinových praktických úloh a prípadových štúdií. Záverečná písomná skúška je hodnotená maximálnym počtom bodov 70. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent dokáže posudzovať a rozvíjať osobnostné predpoklady pre úspešný výkon manažérskej práce, aplikovať jednotlivé štýly vedenia ľudí a možnosti ich využitia v závislosti od konkrétnej situácie, zvládnuť základy tímovej organizácie, teoreticky a prakticky zvládnuť prípravu a vedenie pracovných porád, identifikovať zdroje stresu a konfliktov na pracovisku a možnosti ich riešenia. Absolvovaním predmetu študent nadobudne spôsobilosť zvládnuť všetky aktivity spojené s výkonom manažérskej funkcie.
Stručná osnova predmetu:
Základné znaky osobnosti a ich pozitívne prehlbovanie. Osobnostné charakteristiky manažérov a štruktúra ich kompetentnosti. Manažérske roly v manažérskej praxi. Vedenie ľudí a štýly vedenia. Moc, právomoc, zodpovednosť a ich vzťah k práci manažérov. Delegovanie, centralizácia a decentralizácia v rozhodovaní. Tímová organizácia - tvorba tímov, postavenie vedúceho tímu. Časový manažment v práci manažérov. Stres a jeho vplyv na výkonnosť manažérov. Zdroje konfliktov na pracovisku a metódy ich riešenia. Sebariadenie. Riadenie kariéry. Práca s taletmi. Základy znalostného manažmentu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠAJBIDOROVÁ, M. -- LUŠŇÁKOVÁ, Z. -- HRDÁ, V. Organizácia manažérskej práce. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 195 s. ISBN 978-80-552-1916-5.

Odporúčaná:
Vedecké a odborné periodiká: Moderní řízení, Manažér, Zemědelská ekonomika, Management, Trend, Profit

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v slovenskom a v anglickom jazyku
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 209

A
BC
D
E
FX
18,2 %
12,4 %
26,8 %
28,7 %
13,9 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Veronika Hrdá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: