Sylabus predmetu 421E302L - Seminár k bakalárskej práci (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
421E302L
Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
1 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4130

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: