Sylabus predmetu SBS-E - Štátna bakalárska skúška (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
SBS-E
Názov predmetu:
Štátna bakalárska skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 6. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 6. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 6. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 6. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 6. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 6. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 6. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3123

AB
C
D
E
FX
33,5 %
29,2 %
22,2 %
10,2 %
4,9 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: