Sylabus predmetu SIS-E - Štátna inžinierska skúška (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: SIS-E
Názov predmetu: Štátna inžinierska skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 4. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 4. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 4. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3296

AB
C
D
E
FX
42,3 %29,0 %
18,8 %
6,5 %
3,4 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: