Sylabus predmetu E15-0169-B - Základy účtovníctva (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0169-B
Názov predmetu:
Základy účtovníctva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre udelenie zápočtu je potrebné odovzdať samostatne vyriešený súvislý príklad. Záverečná písomná skúška pozostáva z praktickej časti (max. 40 bodov, min. 24 bodov) a teoretickej časti (max. 60 bodov, min. 24 bodov) a je za 100 bodov. Výsledné hodnotenie je nasledovné: A(1) 100-93 b., B(1,5) 92-86 b., C(2) 85-79 b., D(2,5) 78-72 b., E(3) 71-64 b. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa menej ako 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie bilančnému princípu vykazovania majetku a zdrojov, podvojným účtovným zápisom na účtoch hlavnej knihy a v denníku, princípom konštrukcie účtovných výkazov. Získané poznatky je schopný aplikovať pri vedení podvojného účtovníctva v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na teoreticko-metodické základy účtovníctva, majetok a jeho zdroje krytia. Princípy, usporiadanie a konštrukcia účtovných výkazov: súvaha, výkaz ziskov a strát. Hospodárske operácie a ich klasifikácia. Sústava účtov. Podstata podvojného účtovníctva. Podvojné účtovné zápisy, účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch. Inventarizácia majetku a záväzkov. Účtovná uzávierka a účtovná závierka. Osvojenie predmetnej problematiky je východiskom pre zvládnutie účtovníctva podnikateľov a jednoduchého účtovníctva.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÁTEČKOVÁ, A. Základy účtovníctva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 12 s. ISBN 978-80-552-1313-2.
KOŠOVSKÁ, I. -- FERENCZI VAŇOVÁ, A. -- VÁRYOVÁ, I. -- KRUTÁKOVÁ, P. Základy účtovníctva: (zbierka úloh). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 236 s. ISBN 978-80-552-1469-6.

Odporúčaná:
LÁTEČKOVÁ, A. Základy účtovníctva. 1. doplnené a prepracované vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 189 s. ISBN 978-80-552-1634-8
Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov.
zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2467

A
B
CDE
FX
11,7 %
9,6 %
19,1 %
18,6 %
32,0 %
9,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Iveta Košovská, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Petra Nováková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Peter Stuchlý, PhD. (cvičiaci)
Ing. Emília Škorecová, CSc. (cvičiaci)
Ing. Ivana Váryová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: