Sylabus predmetu P15-0006-B - Agrobiotechnológie (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0006-B
Názov predmetu: Agrobiotechnológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 5. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom agrobiotechnologických metód využívaných v rastlinnej a živočíšnej výrobe v kontexte s kvalitou potravín, krmovín ako aj genetickými zdrojmi. Absolvent predmetu ovláda základné biotechnické metódy, ktoré dokáže aplikovať v laboratórnej praxi a vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Definícia a terminológia a rozdelenie agrobiotechnológií. Agrobiotechnológie na Slovensku a vo svete. Molekulárno-genetické základy agrobiotechnológií. Geneticky modifikované mikroorganizmy, rastliny a zvieratá. Génové poradenstvo, testovanie a génová polícia. Agrobiotechnológie a kvalita krmovín, potravín. Agrobiotechnológie a ochrana rastlín a ochrana zdravotného stavu zvierat. Perspektívy agrobiotechnológií na Slovensku a vo svete.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHRENEK, P. -- GÁLOVÁ, Z. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- BALÁŽI, A. -- KUBOVIČOVÁ, E. -- VAŠÍČEK, J. Agrobiotechnológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 142 s. ISBN 978-80-552-1532-7.

Odporúčaná:
Chrenek P. a kol.: Agrobiotechnológie. 1. vydanie upravené, Nitra. SPU, 2017, 140 strán, ISBN 978-80-552-1716-1.
1. Bulla J., Chrenek P.: Geneticky modifikované živočíchy. In Tóth D. a kol. Biologická bezpečnosť. VES SPU Nitra, 2007, 463 strán, ISBN 978-80-8069-846-1. Chrenek P. A kol.: Embryotechnológie. SPU v Nitre a CVŽV Nitra, Garmond Nitra, ISBN 978-80-552-0846-6, 2012, 271 strán.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 131

A
B
C
D
E
FX
22,1 %
21,4 %
28,2 %16,0 %
12,3 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (prednášajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 28. 9. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 28. 09. 2020.

Typ výstupu: