Sylabus predmetu P15-0039-B - Balenie a označovanie potravín (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0039-B
Názov predmetu: Balenie a označovanie potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie novým teoretickým poznatkom o vlastnostiach obalových materiálov a novým trendom v balení potravín. Študent dokáže získané poznatky aplikovať pri navrhovaní obalov pre rôzne druhy potravín. Vedomosti o metódach optimalizácie využije pri výbere alternatívnych obalov. Študent je schopný označovať obaly v zmysle platnej európskej a slovenskej legislatívy.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika, rozdelenie, druhy a vlastnosti obalov a obalových materiálov. Barierové účinky obalu. Aktívne a inteligentné balenie. Balenie v modifikovanej atmosfére. Požívateľné a biodegradovateľné obaly. Označovanie potravín v zmysle platných európskych a slovenských legislatívnych predpisov. Systémy balenia potravín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Balenie a označovanie potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. ISBN 978-80-552-1947-9 (brož.).

Odporúčaná:
Ducková, V. - Pavelková, A.: Označovanie a balenie potravín. Nitra: SPU, 2012. 159 s. ISBN 978-80-552-0886-2
Kačeňák I.: Základy balenia potravín. Bratislava: ARM 333, 198s.
Michalcová, A.: Labelling and Packaging of Food stuffs. Nitra: SPU, 2008. 145s. ISBN 978-80-552-0130-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 213

A
B
C
D
E
FX
28,2 %
15,0 %
8,5 %22,1 %26,2 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Viera Ducková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: