Sylabus predmetu P15-0007-B - Biochémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0007-B
Názov predmetu:
Biochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 3. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 3. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 3. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V dennej forme štúdia bude v priebehu semestra 5 písomných on-line testov, so sumárnou hodnotou 50 bodov. Záverečná skúška bude písomnou, resp. on-line formou s hodnotou 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vysvetlenie metabolizmu živých organizmov. Študent predmetu porozumie chemickému zloženiu živých systémov a metabolickým premenám látok v živých systémoch. Absolvent predmetu ovláda podstatu biochemických reakcií premeny živín v bunkách.
Stručná osnova predmetu:
Základné vlastnosti živých systémov a energetika biochemických reakcií v bunke. Biokatalýza, klasifikácia a vlastnosti enzýmov. Biochémia fotosyntézy. Biologická oxidácia a metabolizmus sacharidov, lipidov a bielkovín. Štruktúra, biologický význam a biosyntéza nukleových kyselín a bielkovín. Regulácia metabolických procesov v živých organizmoch.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MICHALÍK, I. -- GÁLOVÁ, Z. -- SZABOVÁ, E. Návody na laboratórne cvičenia z biochémie. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 106 s. ISBN 978-80-552-0674-5.
URMINSKÁ, D. -- MICHALÍK, I. -- GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- SZABOVÁ, E. Biochémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 287 s. ISBN 978-80-552-1693-5.

Odporúčaná:
M. Ferenčík a kol.: Biochémia, Slovak Academic Press s.r.o., Bratislava, 2000
Murray, R.M. a kol.: Harperova biochémia, Nakladatelství a vydavatelství H&H, Praha, 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 755

A
B
C
D
E
FX
16,0 %
8,7 %
12,5 %
16,6 %
38,5 %
7,7 %
Vyučujúci :
Ing. Milan Chňapek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Dana Rajnincová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Vivodík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 09. 2020.

Typ výstupu: