Sylabus predmetu P15-0008-B - Biochémia výživy (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0008-B
Názov predmetu:
Biochémia výživy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 5. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom v oblasti výživy, princípom metabolickej regulácie, transportu látok cez membrány a vzájomným vzťahom v metabolizme živín, t.j. sacharidov, bielkovín a lipidov. Absolvent predmetu ovláda základné metódy biochémie, ktoré dokáže aplikovať v laboratórnej praxi a vo výskumnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Základné princípy v oblasti výživy. Princípy metabolickej regulácie, transport látok cez membrány. Bielkoviny, sacharidy a lipidy - ich biochemická charakteristika, klasifikácia z hľadiska výživy a ich metabolizmu. Vzájomné vzťahy v metabolizme daných živín. Esenciálne zložky výživy - vitamíny, minerálne a stopové prvky a ich vzťah k metabolizmu. Voľné radikály a antioxidanty a mechanizmus ich účinku.

Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZABOVÁ, E. Biochémia výživy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 100 s. ISBN 978-80-552-1907-3.

Odporúčaná:
Bender: Introduction to Nutrition and Metabolism. CRC Press, 2008.
Bhagavan, N.V.: Medical biochemistry, Academic Press, Harcourt, 2002
Dobrota, D. a kol.: Lekárska biochémia, Osveta, Martin, 2012
Kohlmeier: Nutrient metabolism. Academic Press. Elsevier Ltd. 2003
Murray, R.K. a kol.: Harperova biochemie, Jihlava, H and H, 2002

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 79

A
B
C
D
E
FX
12,7 %
7,6 %
6,3 %20,3 %49,4 %
3,7 %
Vyučujúci :
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dana Rajnincová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
28. 9. 2020
Schválil:
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 28. 09. 2020.

Typ výstupu: