Sylabus predmetu P15-0009-I - Biochemické metódy (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0009-I
Názov predmetu: Biochemické metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test, so sumárnou hodnotou 30 bodov, semestrálna práca s hodnotou 10 bodov a záverečná písomná skúška s hodnotou 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie študentov so základnými metódami používanými pri izolácii a identifikácii biologicky aktívnych látok. Absolvent dokáže aplikovať metódy chromatografické, elektroforetické, optické a imunochemické pre izoláciu, purifikáciu a analýzu biologicky aktívnych látok.
Stručná osnova predmetu:
Princípy a možnosti použitia základných preparatívnych a analytických metód v biochémii. Všeobecné laboratórne postupy a prípravy vzoriek. Separačné metódy - odstreďovanie, chromatografia, elektroforéza. Optické, rádioizotopové a imunochemické metódy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ferenčík,M. - Škárka,B. Biochemické laboratórne metódy. Bratislava: Alfa, 1988.
Pingoud, A. et al. Biochemical Methods. Weinheim: Wiley-VCH, 2002.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 230

A
BC
D
EFX
31,7 %
19,6 %
17,8 %
19,6 %
11,3 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Milan Chňapek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
RNDr. Juraj Miššík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Marián Tomka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil:
Ing. Milan Chňapek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: