Sylabus předmětu P15-0022-B - Biológia živočíšnej produkcie (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0022-B
Názov predmetu: Biológia živočíšnej produkcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom ohľadom biologickej podstaty živočíchov so zameraním na jednotlivé orgánové systémy a a pochopí informácie, ktoré majú vzťah ku produkcii živočíchov.
Absolvent predmetu porozumie základným princípom biológie živočíchov najmä cytológie, histológie, embryológie, anatómie a fyziológie.
Stručná osnova predmetu:
Predmet popisuje postavenie biológie živočíchov vo vzťahu k biotechnologickým a potravinárskym vedám a živočíšny organizmus ako otvorený systém.
Predmet postupne opisuje témy - bunka, tkanivá, vývoj, orgánové sústavy - stavba a funkcie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASSANYI, P. -- TIRPÁK, F. -- LUKÁČ, N. -- STAWARZ, R. Basis of biology: (repetitorium). 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 157 s. ISBN 978-80-552-1653-9.
KROČKOVÁ, J. -- SLANINA, T. -- LUKÁČ, N. -- MASSANYI, P. Repetitórium z biológie živočíšnej produkcie: (pracovný zošit). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 84 s. ISBN 978-80-552-1560-0.

Odporúčaná:
F. Lešník, R. Hrabák: Biológia pre veterinárnych medikov. Príroda, Bratislava, 1988.
https://sites.google.com/site/massanyip/study
J. Kročková, N. Lukáč, P. Massányi: Repetitórium z biológie živočíšnej produkcie. SPU, Nitra, 2012.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 773

ABCDEFX
14,4 %10,2 %14,7 %14,4 %38,7 %7,6 %
Vyučujúci : Ing. Marko Halo (cvičiaci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Filip Tirpák (cvičiaci)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: