Sylabus predmetu P15-0011-I - Biotechnológie v rastlinnej produkcii (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0011-I
Názov predmetu: Biotechnológie v rastlinnej produkcii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 3 písomné testy po 10 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným metódam a technikám rastlinných pletivových kultúr, technikám rekombinovanej DNA, prenosu génov do rastlín, zlepšeniu vlastností rastlín, genomike, bioinformatike, malekulárnym technikám rastlín. Po absolvovaní predmetu študent dokáže aplikovať molekulárne metódy a techniky v oblasti rastlinných biotechnológií.

Stručná osnova predmetu:
Rastlinné pletivové kultúry - typy kultúr, mikropropagácia, bunkové suspenzie a sekundárne metabolity, in vitro produkcia haploidov, somaklonálna variabilita. Prenos génov do rastlín - dočasná a stabilná expresia transgénov, metódy prenosu génov, umlčanie génov. Zvýšenie úžitkových vlastností rastlín pomocou genetických modifikácií - rezistencia k biotickým a abiotických stresom, rezistencia k herbicídom, zvýšenie kvality rastlín, transgénne rastliny ako bioreaktory. Genomika, proteomika, bioinformatika. Molekulárne markery a markerovo podporovaná selekcia v rastlinách. Legislatíva ku GMO v Slovenskej republike.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- HRICOVÁ, A. Praktické cvičenia z molekulárnej biológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 67 s. ISBN 978-80-552-0657-8.

Odporúčaná:
Ján Turňa a kol.: Techniky rekombinantných DNA. VEDA, vydavatežstvo SAV, Bratislava, 2004
Jozef Timko a kol.: Geneticky modifikované organizmy. VEDA, vydavatežstvo SAV, Bratislava, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa učí len v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 83

ABCD
E
FX
25,3 %
16,9 %
19,3 %
13,3 %
24,1 %
1,1 %
Vyučujúci :
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 9. 2020
Schválil:
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2020.

Typ výstupu: