Sylabus predmetu P15-0012-I - Biotechnológie v živočíšnej produkcii (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0012-I
Názov predmetu: Biotechnológie v živočíšnej produkcii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť absolventov so základnými terminologickými pojmami z oblasti biotechnológií v živočíšnej produkcii, o princípoch tvorby a využitia génových manipulácii, biodiverzity, nutrigenomiky a ich aplikácii v praxi.
Absolvent predmetu porozumie teoretickému a praktickému významu biotechnológií v živočíšnej produkcii, dokáže riešiť nastolené problémy v praxi, dokáže aplikovať získané poznatky, dokáže analyzovať a identifikovať problémy pri rešpektovaní legislatívnych a etických noriem a ich využitie.
Stručná osnova predmetu:
Genóm hospodárskych zvierat. Polymorfizmus DNA. DNA rekombinantné technológie. Mikromanipulačné techniky. Transgenéza živočíchov. Klonovanie. Génfarming. Génová terapia.Biotechnológie v reprodukcii. Biotechnológie v šľachtení. Produkcia biologicky aktívnych látok. Biotechnológie a potravinová bezpečnosť. Etika a legislatíva.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHRENEK, P. -- BULLA, J. -- CHRENKOVÁ, M. -- KUBOVIČOVÁ, E. -- MELLEN, M. -- MAKAREVIČ, A V. -- RAFAY, J. -- RYBAN, L. Biotechnológie v živočíšnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 255 s. ISBN 978-80-552-0593-9.
CHRENEK, P. Perspektívy biotechnológií v živočíšnej výrobe = Perspectives of biotechnologies in animal production. In Možnosti využitia multifunkčnej produkcie slovenského pôdohospodárstva : zborník referátov zo sympózia, konaného v rámci 26. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2009 dňa 30. septembra 2009 v Nitre. Nitra: Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2009, s. 24--28. ISBN 978-80-89162-40-6.
CHRENEK, P. -- MAKAREVIČ, A V. -- PIVKO, J. -- BULLA, J. Transgenic farm animal production and application. In Slovak journal of animal science. 43, 2 (2010), s. 45--49. ISSN 1337-9984.
CHRENEK, P. -- SIROTKIN, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- RAFAY, J. -- PARKÁNYI, V. -- MAKAREVIČ, A V. -- BULLA, J. Biotechnology and animal food quality: biotechnology of animal gametes and embryos. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2011. 117 s. ISBN 978-80-552-0707-0.
CHRENEK, P. -- ALEKSANDRZAK-PIEKARCZYK, T. -- ARPÁŠOVÁ, H. -- BARDOWSKI, J. -- BOGUCKA, J. -- CAPCAROVÁ, M. -- CZAJKOWSKA, A. -- DANKOWIAKOWSKA, A. -- ELMINOWSKA-WENDA, G. -- FRIESKE, A. -- GÁLIK, B. -- GROCHOWSKA, E. -- KASPERCZYK, K. -- KOWALCZYK, M. -- KOWALISZYN, B. -- MAIORANO, G. -- MROCZKOWSKI, S. -- PIWCZYŇSKI, D. -- ROLINEC, M. -- SITKOWSKA, B. Biotechnology and animal food quality : biotechnology and quality of animal products ;. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2013. 160 s. ISBN 978-80-552-0965-4 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
vyučuje sa len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 108

A
B
C
D
E
FX
54,6 %
18,5 %
11,1 %
5,6 %
9,3 %
0,9 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
28. 9. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 28. 09. 2020.

Typ výstupu: