Sylabus predmetu P15-0013-I - Embryotechnológie (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0013-I
Názov predmetu:
Embryotechnológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je predstaviť študentom princíp tvorby pohlavných buniek, ich odber a manipuláciu v podmienkach in vitro a následne in vivo, génové manipulácie, separácia buniek a kryouchovávanie biologického materiálu.
Absolvent predmetu porozumie teoretickému a praktickému významu embryotechnológií, dokáže riešiť nastolené problémy v praxi, dokáže aplikovať získané poznatky, dokáže analyzovať a identifikovať problémy pri rešpektovaní legislatívnych a etických noriem a ich využitie.


Stručná osnova predmetu:
Embryotechnológie poskytnú študentom základy anatómie, morfológie, reprodukcie, genetiky, endokrinológie a manipulácie s gamétami a embryami hospodárskych zvierat. Predmet umožní pripraviť študentov na absolvovanie predmetu Biotechnológie v živočíšnej výrobe.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHRENEK, P. -- BALÁŽI, A. -- ČURLEJ, J. -- KUBOVIČOVÁ, E. -- KUŽELOVÁ, L. -- MAKAREVIČ, A V. -- OLEXIKOVÁ, L. -- OSTRÓ, A. -- PIVKO, J. -- SLAMEČKA, J. -- TOPORCEROVÁ, S. -- VAŠÍČEK, J. -- ŽIVČÁK, J. Embryotechnológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 271 s. ISBN 978-80-552-0846-6.
CHRENEK, P. -- BULLA, J. Genetic micromanipulation of mammalian (rabbit) embryos: chapter III. In: Regulation and evaluation of ovarian function and embryogenesis in normal and transgenic animals in vitro and in vivo. Nitra: Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2003. s. 47--69. ISBN 80-88872-33-2.

Odporúčaná:
6. Pivko J., Makarevič A., Ostró A., Hlinka D., Zibrín M., Toporcerová S., Popelková M., Chrenek P.: Atlas gamét a embryí zvierat a človeka. CVŽV Nitra, garmond, 2013, ISBN 978-80-89418-23-7, 128 strán.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
vyučuje sa len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 184

ABCDE
FX
38,6 %
20,7 %
14,7 %
16,8 %
8,2 %
1,0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 28. 9. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 28. 09. 2020.

Typ výstupu: