Course syllabus P15-0024-I - Fyziológia neprežúvavcov (FBP - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0024-I
Názov predmetu: Fyziológia neprežúvavcov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálne práca s prezentáciou - 40 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť sa s fyziologickými princípmi súvisiacimi s produkčnou úžitkovosťou a zvláštnosťami fyziologických funkcií neprežúvavcov. Absolvent predmetu porozumie biologickým a fyziologickým zvláštnostiam nepržúvavcov, dokáže aplikovať poznatky v praxi pri chove hospodárskych zvierat, taktiež využiť poznatky pri zavádzaní biotechnológií do chovu hospodárskych zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia zvláštností fyziologických funkcií súvisiacich s produkčnou úžitkovosťou viacerých druhov neprežúvavcov. Odlišnosti vo fyziológii trávenia, rozmnožovania, funkciách regulačných sústav, pohybovej, zmyslovej, termoregulačnej a vylučovacej sústavy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bergner, H., Ketz, A.: Trávenie a intermediárna látková premena u hospodárskych zvierat.
Kollárová, E., Kováčik, J., Genčiová, K.: Fyziológia neprežúvavcov.
Kováčik, J., Massányi, P., Lukáč, N. et al.: Fyziológia živočíchov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

ABCDEFX
34,4 %11,5 %1,0 %2,1 %51,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (prednášajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: Ing. Jiřina Zemanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Type of output: