Sylabus předmětu P15-0025-I - Fyziológia prežúvavcov (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0025-I
Názov predmetu: Fyziológia prežúvavcov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú 1 písomný testy 20 bodov, a vypracujú semestrálnu prácu (Metabolický profilový test) 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základnej klasifikácie prežúvavcov, ich biologický a ekologický význam, fyziologickým špecifikáciám jednotlivých orgánových sústav vybraných prežúvavcov s dôrazom na tráviacu sústavu a látkový metabolizmus. Faktory ovplyvňujúce funkcie tráviacej sústavy, látkovú premenu, produkčné schopnosti a stav vnútorného prostredia. Najčastejšie poruchy funkcií orgánov, látkového metabolizmu, ich príčiny, prejavy, detekcia a prevencia.
Absolventi dokážu riešiť a vyhodnotiť metabolický profilový test, dokážu aplikovať poznatky v špeciálnych disciplínach v rámci živočíšnej produkcie.
Stručná osnova predmetu:
Fyziologická špecifikácia vybraných orgánových systémov s špecializuje na tráviaci systém a metabolizmus prežúvavcov. Faktory, ktoré vplývajú na funkcie tráviaceho systému, metabolizmus, premena látok a energie, stav vnútorného prostredia. Najčastejšie poruchy orgánov a metabolizmu, ich príčiny, príznaky, detekcie a prevencie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Boďa, K., Surynek, J.: Patologická fyziológia hospodárskych zvierat. Bratislava : Príroda 1990.
Kaneko, J. J.: Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 4. ed., San Diego. Academic Press 1989.
Reece, W. O.: Fyziológie domácixh zvířat. Praha : Grada Publishing 1998.
Vrzgula, L. a kol.: Poruchy látkového metabolizmu hospodárskych zvierat a ich prevencia. Bratislava : Príroda 1982.
Vrzgula, L. a kol.: Vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných. Bratislava : Príroda 1986.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

ABCDEFX
13,5 %9,5 %21,6 %13,5 %41,9 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: