Sylabus předmětu P15-0029-I - Fyziologická genetika (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0029-I
Názov predmetu: Fyziologická genetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie najnovších teoretických poznatkov podľa úrovne súčasného poznania v predmetnej oblasti a ich aplikácie pri komplexnom hodnotení interakcií genotypu a prostredia živých organizmov v procesoch manifestácie a realizácie dedičných potencií. Absolvent predmetu dokáže identifikovať úlohu genetických a environmentálnych faktorov.
Stručná osnova predmetu:
Gén a jeho funkcie. Fyziológia genetických procesov v bunke. Chromozómy ako genetické a fyziologické štruktúry. Fyziologicko-genetické základy diferenciácie. Hormóny ako efektory genetickej informácie. Genetický a fyziologický polymorfizmus. Heteróza. Fyziologicko-genetické základy mikroevolúcie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
EU. Jan Kaput, Raymond l. Rodriguer: Nutritional genomics, Wiley - Intersience, 2006
KOLATAJ, A.: Genetyka fyzjologiczna zwierat. PWN Warszawa, 1999.
LOBAŠEV, M. E. - INGE-VECHTOMOVÁ, S. G.: Fiziologičeskaja genetika, Medicina, Moskva, 1976.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje pre Agrobiotechnológie (povinný) v letnom semestri, pre Aplikovanú biológiu (povinne voliteľný) v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 187

ABCDEFX
49,7 %27,3 %18,2 %3,2 %1,6 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: