Sylabus predmetu P15-0016-I - Geneticky modifikované potraviny (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0016-I
Názov predmetu:
Geneticky modifikované potraviny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
technológia potravín - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 15 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným poznatkov z oblasti tvorby, detekcie a využitia geneticky modifikovaných potravín rastlinného, živočíšneho a mikrobiálneho pôvodu. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v laboratórnej praxi a vo výskume.

Stručná osnova predmetu:
Tvorba rekombinovanej molekuly DNA, jej transformácia do hostiteľskej bunky a analýza transformantov. Cielená expresia génov, transgénne organizmy, základné princípy génového inžinierstva rastlín, živočíchov a mikroorganizmov. Praktické využitie geneticky modifikovaných mikroorganizmov(GMM), rastlín (GMR) a živočíchov (GMŽ). Metódy hodnotenia kvality a bezpečnosti GMM, GMR a GMŽ. Legislatívne aspekty tvorby a využívania geneticky modifikovaných potravín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÓTH, D. -- BEŽO, M. -- BEŽOVÁ, K. -- BREZŇANOVÁ, I. -- BRINDZA, J. -- BULLA, J. -- FERENČÍK, I. -- ŠULAJOVÁ, L. -- GÁLOVÁ, Z. -- GODÁNY, A. -- HORECKÁ, T. -- HRAŠKA, Š. -- RAŽNÁ, K. -- CHRENEK, P. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KANTÍKOVÁ, M. -- KLUBICOVÁ, K. -- KMEŤ, V. -- SIEKEL, P. -- SOMMER, A. -- ŠAJBIDOR, J. -- ŠTEFANOVIČ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Biologická bezpečnosť. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 463 s. ISBN 978-80-8069-846-1.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
GÁLOVÁ, Z. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. Geneticky modifikované potraviny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1762-8.
GÁLOVÁ, Z. -- CHŇAPEK, M. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- VIVODÍK, M. -- MORAVČÍKOVÁ, J. Molekulárna biológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 134 s. ISBN 978-80-552-1550-1.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- HRICOVÁ, A. Praktické cvičenia z molekulárnej biológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 67 s. ISBN 978-80-552-0657-8.
CHRENEK, P. -- GÁLOVÁ, Z. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- BALÁŽI, A. -- KUBOVIČOVÁ, E. -- VAŠÍČEK, J. Agrobiotechnológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 139 s. ISBN 978-80-552-1716-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa učí len v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 297

A
B
CDE
FX
24,2 %
14,1 %
18,9 %
20,9 %
19,9 %
2,0 %
Vyučujúci :
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (cvičiaci)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Martin Vivodík, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2020
Schválil:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 09. 2020.

Typ výstupu: