Sylabus předmětu P15-0085-B - Chémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0085-B
Názov predmetu: Chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinný), 1. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 b a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolovent predmetu chémia porozumie základným pojmom vo všeobecnej, anorganickej a organickej chémii, dokáže aplikovať získané teoretické poznatky na laboratórnych cvičeniach. Získané základné poznatky o vlastnostiach biologicky dôležitých prvkov, anorganických a organických zlúčenín dokáže aplikovať v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky zo všeobecnej , anorganickej a organickej chémie, nevyhnutné pre štúdium a pochopenie chemickej podstaty zložitých biologických dejov . Chemizmus a vlastnosti biologicky významných anorganických a organických zlúčenín exploatovaných v rastlinnej výrobe.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BYSTRICKÁ, J. -- MUSILOVÁ, J. -- TREBICHALSKÝ, P. -- BAJČAN, D. -- LAZOR, P. -- STANOVIČ, R. -- TIMORACKÁ, M. -- TOMÁŠ, J. -- TÓTH, T. -- VOLLMANNOVÁ, A. Chémia: učebnica pre vysoké školy s nechemickým zameraním. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 167 s. ISBN 978-80-552-1727-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 552

A
B
C
D
E
FX
6,3 %
5,3 %
8,7 %
10,9 %54,3 %
14,5 %
Vyučujúci : RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 9. 2020
Schválil:
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 09. 2020.

Typ výstupu: