Sylabus predmetu P15-0087-I - Chémia potravín (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0087-I
Názov predmetu: Chémia potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy po 10 bodov a prezentácia seminárnej práce za 10 bodov. Záverečná písomná skúška bude za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A bude potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže definovať základné zložky potravín, t.j. sacharidy, lipidy, proteíny, tiež látky bioaktívne (vitamíny, fenolové zlúčeniny, antioxidanty, minerálne látky), látky do potravín pridávané zámerne (prídavné – aditívne látky), ale aj zlúčeniny, ktoré sa v potravinách prirodzene nevyskytujú (cudzorodé látky kontaminujúce). Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané vedomosti v ďalších predmetoch nadväzujúcich na chémiu potravín a vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Úloha a vymedzenie predmetu chémia potravín. Prírodné zložky potravín (voda, sušina, minerálne látky, lipidy, sacharidy, aromatické látky, organické kyseliny, triesloviny, vitamíny, farbivá). Endogénne a exogénne kontaminanty potravín. Inštrumentálne analytické metódy dôkazu a stanovenia jednotlivých zložiek potravín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOLLMANNOVÁ, A. -- MUSILOVÁ, J. -- URMINSKÁ, D. -- BAJČAN, D. -- BOBKOVÁ, A. -- BOJŇANSKÁ, T. -- BYSTRICKÁ, J. -- ČANIGOVÁ, M. -- KROČKO, M. -- MAŠKOVÁ, Z. -- MENDELOVÁ, A. -- STANOVIČ, R. -- SZABOVÁ, E. -- TANČINOVÁ, D. -- TÓTH, T. Chémia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 543 s. ISBN 978-80-552-1814-4.

Odporúčaná:
MUSILOVÁ, J. -- BYSTRICKÁ, J. -- VOLLMANNOVÁ, A. Encyklopedická príručka chémie potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 95 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 978-80-552-0091-0.
FODRAN a kol. Chémia potravín.Bratislava : STU, 2011, 394 s. ISBN 987-80-227-3569-8
Príbela: Analýza potravín. STU Bratislava, 1996
VELÍŠEK, J. - HAJŠLOVÁ, J. Chemie potravin I+II. OSSIS : Tábor, 2009, 602 s. ISBN 978-80-86659-17-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 564

ABCDEFX
6,6 %6,6 %10,8 %17,9 %41,8 %16,3 %
Vyučujúci : doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Janette Musilová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: