Sylabus predmetu P15-0107-B - Mikrobiológia vína (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0107-B
Názov predmetu:
Mikrobiológia vína
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky o hrozne, ako surovine na výrobu vína z mikrobiologickej stránky - o jeho chorobách a chybách, o mikrobiologickej charakteristike hroznového muštu a vína, o mimoriadnom význame kvasiniek, baktérií i niektorých hýfových húb pri výrobe vína, o kvasení muštu, zmene zloženia aj množstva mikroorganizmov v priebehu kvasného procesu a ako vplývajú uvedené skutočnosti na tvorbu budúceho vína, najmä na jeho kvalitu a stabilitu.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu porozumie mikrobiologickým procesom výroby vína a dokáže ich ovplyvňovať.
Stručná osnova predmetu:
Základná morfologická, fyziologická a biochemická charakteristika mliečnych, octových baktérií, kvasiniek a mikromycét vyskytujúcich sa v hrozne, v hroznovom mušte a víne. Úloha konkrétnych skupín mikroorganizmov (pozitíva i negatíva) pri jednotlivých fázach procesu výroby vína. Výskyt mykotoxínov vo vínach. Choroby a chyby vín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Felšöciová, S. 2016. Mikrobiológia vína. SPU : Nitra, 132 s. ISBN 978-80-552-1480-1
Fugelsang, K. C. - Edwards, Ch. G. 2007. Wine microbiology. Practical applications and procedures, 2nd ed., Springer Science+Buseness Media, LLC 2007, 393 p. ISBN 978-0-387-33341-0
König, H. - Unden, G. - Fröhlich J.. 2009. Biology of microorganisms on grapes, in must and in wine, Springer - Verlay Berlin Heidelberg, 2009, 516 p. ISBN 978-3-540-85462-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

AB
C
DE
FX
0 %
20,0 %20,0 %
40,0 %
20,0 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 16. 03. 2020.

Typ výstupu: