Sylabus predmetu P15-0140-B - Potravinárska biochémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0140-B
Názov predmetu:
Potravinárska biochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie výučby v plnom rozsahu, priebežnej písomnej kontroly počas semestra a záverečnej skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vysvetlenie významu a metabolizmu sacharidov, bielkovín, lipidov a nukleových kyselín a ďalších biologicky aktívnych látok v rastlinných a živočíšnych bunkách. Význam týchto látok v potravinových surovinách a potravinách.
Stručná osnova predmetu:
Enzýmy a vitamíny. Sacharidy a fotosyntéza. Aminokyseliny a bielkoviny. Lipidy a antioxidanty. Nukleové kyseliny a genetická informácia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
URMINSKÁ, D. -- MICHALÍK, I. -- GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- SZABOVÁ, E. Biochémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 287 s. ISBN 978-80-552-1693-5.
URMINSKÁ, D. -- SZABOVÁ, E. -- GÁLOVÁ, Z. Praktické cvičenia z biochémie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 58 s. ISBN 978-80-552-1557-0.

Odporúčaná:
SZABOVÁ, E. Biochémia výživy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 100 s. ISBN 978-80-552-1907-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A
BC
D
E
FX
31,8 %9,1 %4,5 %
22,7 %
18,2 %13,7 %
Vyučujúci :
Ing. Milan Chňapek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: