Sylabus predmetu P15-0110-B - Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0110-B
Názov predmetu:
Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 5. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 5. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodoch a záverečná skúška 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Za menej ako 64 bodov študent dostáva FX. Kredity budú udelené študentovi, ktorý splní podmienky zápočtu pre daný predmet.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa všeobecné poznatky zo systematiky a charakteristiky vybraných taxónov baktérií, kvasiniek a vláknitých mikroskopických húb významných v potravinárskom priemysle, dokáže analyzovať poznatky dôležité pri izolácii a identifikácii mikroorganizmov v praktickej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Modelovanie mikrobiálnych vzťahov a štruktúra potravín v prediktívnej mikrobiológii. Charakteristika individuálnej rastovej kinetiky vybraných mikroorganizmov. Modelovanie vzťahov medzi vybranými druhmi mikroorganizmov. Tvorba bakteriálnych kolónií. Rastová krivka mikroorganizmov, matematický popis rastovej krivky. Špecifická rastová rýchlosť. Modelovanie mikrobiologických procesov a rastu mikroorganizmov, modelovanie prirodzeného odumierania mikroorganizmov, spotreby substrátu a tvorby produktov. Modelovanie procesu sterilizácie a spotreby kyslíka. Prediktívne modelovanie a mikrobiálna lag fáza. Programy modelovania mikroorganizmov za definovaných podmienok.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KAČÁNIOVÁ, M. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- MAŠKOVÁ, Z. -- TANČINOVÁ, D. Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 s. ISBN 978-80-552-2040-6.

Odporúčaná:
MALAKAR, P.K.2002. Modelling Microbial Interactions aand Food structure in Predictive Microbilogy. Waageningen university, 2002, 148 s.,
SWINNEN, I.A.M. 2004. Predictive modeling of the microbial lag fase: a review. In International Journal of Microbiology, vol. 94, 2004, p.137-159,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 276

A
B
C
D
E
FX
22,8 %12,0 %
24,3 %
15,2 %
22,8 %
2,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jaroslav Michalko, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 03. 2020.

Typ výstupu: