Sylabus předmětu P15-0095-B - Seminár z anorganickej chémie (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0095-B
Názov predmetu: Seminár z anorganickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu seminára budú 3 písomné testy po 10 bodov. Na získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 15 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným princípom tvorby chemického názvoslovia a chemických rovníc, ako aj jednoduchým chemickým výpočtom, nevyhnutným pre úspešné zvládnutie chemických disciplín v rámci vysokoškolského štúdia. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v ďalších predmetoch svojho štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Repetitórium základných vedomosti zo všeobecnej a anorganickej chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva. Chemické názvoslovie a jednoduché výpočty. Redoxné rovnice. Cieľom seminára je poskytnúť absolventom odborných stredných škôl potrebné vedomosti k úspešnému zvládnutiu anorganickej chémie na SPU.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Poláček a kol.: Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty. VES SPU Nitra 2012. ISBN 978-80-552-0837-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 787

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: Ing. Radovan Stanovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: