Sylabus predmetu P15-0051-B - Základy farmárskej výroby potravín (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0051-B
Názov predmetu: Základy farmárskej výroby potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie novým právnym a legislatívnym predpisom, ktoré súvisia s budovaním farmárskej výroby potravín. Študent dokáže vyrobiť vybrané sortimenty mliečnych a mäsových výrobkov, pochopí podstatu týchto výrob. Študent dokáže identifikovať a riešiť príčiny chýb výrobkov.
Stručná osnova predmetu:
Podmienky budovania malých mliekarni a bitúnkov. Legislatíva týkajúca sa predaja z dvora. Výroba kyslomliečnych výrobkov - jogurty, kyslé mlieka, acidofilné mlieka. Výroba kyslých syrov - tvarohov. Výroba čerstvých a zrejúcich sladkých syrov. Výroba masla. Výroba srvátkových nápojov.Výroba mäkkých mäsových výrobkov a mäsových konzerv.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Slovenské masné výrobky, Ossis,232 s. ISBN 80-86659-05-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 149

AB
C
D
EFX
39,6 %31,5 %
12,1 %
9,4 %
6,7 %
0,7 %
Vyučujúci : doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Kročko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: