Course syllabus P15-0150-B - Economic and accountancy catering services (FBFS - SS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0150-B
Názov predmetu:
Ekonomika a účtovníctvo gastronomických služieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A
BCDEFX
36,4 %
18,2 %
18,2 %
9,1 %
18,1 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2020
Schválil:
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 15. 10. 2020.

Type of output: