Sylabus predmetu P15-0014-I - Enzýmové inžinierstvo (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0014-I
Názov predmetu:
Enzýmové inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test s hodnotou 40 bodov a záverečná skúška s hodnotou 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na vysvetlenie podstaty, pôsobenia a významu enzýmov. Študent porozumie princípom enzýmovej katalýzy, príprave enzýmov a ich využitiu v potravinárstve. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o pôsobení a význame enzýmov, o spôsoboch priemyselnej výroby a využití enzýmov, o význame enzýmov pri produkcii a výrobe potravín.
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia a triedy enzýmov. Princípy enzýmovej katalýzy, enzýmová kinetika, mechanizmus enzýmových reakcií. Metódy prípravy, izolácie a purifikácie enzýmov. Spôsoby stanovenia aktivity enzýmov. Imobilizácie enzýmov. Praktické využitie enzýmov v chémii, farmácii, potravinárstve.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
URMINSKÁ, D. -- MUSILOVÁ, J. -- ČANIGOVÁ, M. -- BOJŇANSKÁ, T. Enzymológia pre agrobiotechnológov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 147 s. ISBN 978-80-552-1867-0.

Odporúčaná:
Gemeiner, P.: Enzýmové inžinierstvo, Alfa, Bratislava, 1987
Vodrážka, Z. a kol.: Enzymológia, VŠCHT, Praha, 1998
Wiseman A.: Příručka enzýmovej technologie, SNTL, Praha, 1991

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 142

ABC
D
E
FX
38,0 %
23,2 %
14,1 %
12,7 %
10,6 %1,4 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: