Course syllabus 640P407 - Fyziológia vtákov (FBP - LS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: 640P407
Názov predmetu: Fyziológia vtákov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifickými funkciami a zvláštnosťami fyziologických funkcií vtákov. Absolvent predmetu dokáže analyzovať základné a špecifické rozdiely medzi vtáčím a cicavčím organizmom.
Stručná osnova predmetu:
Biologický a ekonomický význam hydiny, špecifikácia zvláštností fyziologických funkcií vtákov, rozdiely vo fyziológii trávenia, metabolizmu, rozmnožovania, dýchania a vylučovania. Faktory ovplyvňujúce funkcie jednotlivých sústav, produkčné schopnosti a stav vnútorného prostredia. Poruchy vnútorného prostredia a fyziologické poruchy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jelínek, P, Koudela, K. a kol.: Fyziologie hospodářskych zvířat. Brno : MZLU, 2003.
Kollárová, E. et al. Fyziológia neprežúvavcov. SPU : Nitra, 1996.
Reece, W. O.: Fyziológie domácich zvířat. Praha : Grada, 1998.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ivana Speváková (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Type of output: