Sylabus předmětu P15-0032-I - Metabolizmus bioaktívnych látok (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0032-I
Názov predmetu: Metabolizmus bioaktívnych látok
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie fyziologickým účinkom biologicky aktívnych látok (polyfenoly, alkaloidy, glykozidy, saponíny, triesloviny, prírodné farbivá, silice,...), pochopí procesy absorpcie, metabolizmus, protektívne účinky bioaktívnych látok. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov v oblasti výživy a zdravia.
Stručná osnova predmetu:
Úloha bioaktívnych látok a iných zložiek potravy. Absorpcia. Bioavailabilita (biologická dostupnosť). Metabolizmus bioaktívnych látok v gastrointestinálnom trakte - modifikácia biologicky aktívnych látok v horných častiach gastrointestinálneho traktu (vplyv na sliny, modifikácia v lúmene žalúdka), metabolizmus a konjugácia v tenkom čreve (vplyv na tráviace šťavy, transfer lačníkom a bedrovníkom a metabolizmus), metabolizmus v kolóne. Pôsobenie metabolitov biologicky aktívnych látok v bunkových systémoch. Význam bioaktívnych látok v prevencii chorôb a v zlepšení zdravotného stavu populácie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Golisová, A., Slamka, p., Krček, M. 2009. Fenoly a flavonoidy v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.), Nitra 2009, vedecká monografia, 97 s., ISBN 978-80-552-0324-9
Lubomír Opletal. 2010. Přírodní látky a jejich biologická aktivita, Svazek 1, Nutraceutika, Primární metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech.Nakladatelství Karolinum 2010. 350 s., ISBN 978-80-246-1884-5
Nagy, M., Grančai, D., Mučai, P. 2011. Farmakognózia, Biogenéza prírodných látok, učebnica pre: vydavateľstvo Osveta, Martin, 217s. ISBN 978-80-8063-368-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje pre Agrobiotechnológie v letnom semestri, pre Aplikovanú biológiu v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
64,8 %9,3 %9,3 %9,3 %7,3 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: