Sylabus predmetu P15-0018-I - Metódy a techniky génových manipulácií (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0018-I
Názov predmetu:
Metódy a techniky génových manipulácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 15 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu ovláda základné princípy klonovania DNA, izolácie nukleových kyselín, tvorby rekombinantnej DNA, jej transformácie, selekcie, analýzy, sekvenovania, hybridizačných a cytologických metód jej detekcie. Študent získa praktické zručnosti v laboratóriu, dokáže izolovať nukleové kyseliny,separovať ich elektroforeticky na agarových a polyakrylamidových géloch. Ovláda metódu PCR,konštrukciu restrikčnej mapy plazmidu, mikrosatelitné analýzy, ktoré dokáže analyzovať a intepretovať. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v laboratórnej praxi a vo výskume.
Stručná osnova predmetu:
Izolácia, purifikácia DNA a štiepenie restrikčnými enzýmami, tvorba a transformácia rekombinovanej DNA, techniky analýzy a selekcie rekombinantnej DNA, metódy sekvenovania DNA, tvorba a skríning DNA knižníc, tvorba cDNA knižnice, príprava genómových knižníc, cielená expresia génov, transgénne organizmy, princípy génového inžinierstva rastlín, živočíchov a mikroorganizmov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MICHALÍK, I. -- LIBANTOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- HRICOVÁ, A. -- MATUŠÍKOVÁ, I. Biotechnológie v rastlinnej produkcii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 143 s. ISBN 978-80-552-0146-7.
TÓTH, D. -- BEŽO, M. -- BEŽOVÁ, K. -- BREZŇANOVÁ, I. -- BRINDZA, J. -- BULLA, J. -- FERENČÍK, I. -- ŠULAJOVÁ, L. -- GÁLOVÁ, Z. -- GODÁNY, A. -- HORECKÁ, T. -- HRAŠKA, Š. -- RAŽNÁ, K. -- CHRENEK, P. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- KANTÍKOVÁ, M. -- KLUBICOVÁ, K. -- KMEŤ, V. -- SIEKEL, P. -- SOMMER, A. -- ŠAJBIDOR, J. -- ŠTEFANOVIČ, J. -- ŠTEFÚNOVÁ, V. Biologická bezpečnosť. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 463 s. ISBN 978-80-8069-846-1.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- CHRENEK, P. -- CHŇAPEK, M. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- DRÁBEKOVÁ, J. Metódy a techniky génových manipulácií. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 199 s. ISBN 978-80-552-1805-2.
GÁLOVÁ, Z. -- CHRENEK, P. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- CHŇAPEK, M. -- VIVODÍK, M. -- DRÁBEKOVÁ, J. Geneticky modifikované potraviny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1762-8.
GÁLOVÁ, Z. -- CHŇAPEK, M. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- VIVODÍK, M. -- MORAVČÍKOVÁ, J. Molekulárna biológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 134 s. ISBN 978-80-552-1550-1.
GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- LIBANTOVÁ, J. -- MATUŠÍKOVÁ, I. -- MORAVČÍKOVÁ, J. -- SALAJ, J. -- HRICOVÁ, A. Praktické cvičenia z molekulárnej biológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 67 s. ISBN 978-80-552-0657-8.

Odporúčaná:
H. Lodishy a kol.: Molecular Cell Biology, USA, SAB Inc., 1995
J. Turňa a kol.: Rekombinantné DNA a biotechnológie, Alfa, Bratislava, 1989
J. Turňa a kol.: Techniky rekombinantných DNA. VEDA, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 247

A
B
C
D
E
FX
25,9 %
13,8 %
21,1 %17,0 %
19,4 %
2,8 %
Vyučujúci : doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (cvičiaci)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Milan Chňapek, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 16. 3. 2020
Schválil:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 16. 03. 2020.

Typ výstupu: