Sylabus předmětu P15-0096-B - Seminár z organickej chémie (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0096-B
Názov predmetu: Seminár z organickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu seminára budú 3 písomné testy po 10 bodov. Na získanie zápočtu je potrebné aspoň z dvoch testov získať minimálne po 5 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným princípom chemického názvoslovia a chemických rovníc, získané poznatky dokáže aplikovať pri tvorbe názvov a vzorcov organických zlúčenín a zápisoch chemických reakcií rovnicami. Získané vedomosti dokáže aplikovať v nadväzujúcom predmete Organická chémia a Chémia potravín.
Stručná osnova predmetu:
Repetitórium základných vedomosti z organickej chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva. Chemické názvoslovie. Cieľom seminára je poskytnúť absolventom odborných stredných škôl potrebné vedomosti k úspešnému zvládnutiu organickej chémie na SPU.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POLÁČEK, Š. -- TOMÁŠ, J. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- LAZOR, P. -- TÓTH, T. Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty. 2. vyd. V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 322 s. ISBN 80-8069-420-6.

Odporúčaná:
FIKR, J. - KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. 3. vydání. Olomouc : Rubico, 2013, 243 s. ISBN 978-80-7346-088-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 809

Z
FX
99,0 %
1,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil:
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: