Course syllabus P15-0157-B - Food production technology II (FBFS - SS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0157-B
Názov predmetu:
Technológie výroby pokrmov II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
6
Odporúčaný semester: potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A
B
C
D
E
FX
54,5 %
45,5 %0 %0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil:
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Type of output: