Sylabus predmetu P15-0021-B - Základy biochémie (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0021-B
Názov predmetu:
Základy biochémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinný), 2. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
hipológia - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy po 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Úvod do základných metabolických procesov v živých organizmoch. Absolvent predmetu porozumie základným princípom fotosyntézy, štruktúre a biochemickým premenám sacharidov, bielkovín, nukleových kyselín, charakterizuje štruktúru a funkciu enzýmov v živých organizmoch.
Stručná osnova predmetu:
Enzýmy, princípy enzýmovej katalýzy, klasifikácia enzýmov. Biochémia fotosyntézy. Energetika a metabolizmus sacharidov a dusíkatých látok. Štruktúra, biologická funkcia, biosyntéza nukleových kyselín a bielkovín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁŽOVÁ, Ž. -- GÁLOVÁ, Z. -- URMINSKÁ, D. -- SZABOVÁ, E. Základy biochémie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 145 s. ISBN 978-80-552-1166-4.
URMINSKÁ, D. -- SZABOVÁ, E. -- GÁLOVÁ, Z. Praktické cvičenia z biochémie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 58 s. ISBN 978-80-552-1557-0.
URMINSKÁ, D. -- MICHALÍK, I. -- GÁLOVÁ, Z. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- SZABOVÁ, E. Biochémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 287 s. ISBN 978-80-552-1693-5.

Odporúčaná:
Ferenčík, M. a kol.: Biochémia, Slovak Acadamic Press s.r.o., Bratislava, 2000.
Murray, R.M. a kol.: Harperova biochémia, Nakladatelstvi a vydavatelství H&H, Praha, 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet sa učí len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 779

A
B
CD
E
FX
9,8 %
7,4 %
11,8 %
12,3 %
42,6 %
16,1 %
Vyučujúci : doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Milan Chňapek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Dana Rajnincová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Andrea Špaleková (cvičiaci)
Ing. Martin Vivodík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: