Sylabus předmětu P15-0143-B - Základy chémie potravín (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0143-B
Názov predmetu:
Základy chémie potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy po 10 bodov, prezentácia seminárnej práce a hodnotenie práce za 10 bodov. Záverečná písomná skúška bude za 50 bodov. Hodnotenie skúšky sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 100-93 bodov, B 92-86 bodov, C 85-79 bodov, D 78-72 bodov, E 71-64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je
- utriedenie a prehĺbenie doterajších teoretických znalostí z oblasti organickej chémie a biochémie o základných látkach potravín a doplnenie vedomostí o premenách týchto látok v potravinách, ako aj o látkach prirodzene sa v potravinách nevyskytujúcich
- definovať chemické zloženie potravinových matríc z pohľadu základných živín (sacharidy, dusíkaté látky, lipidy), minoritne zastúpených nutričných zložiek (vitamíny, biogénne prvky) a senzoricky a biologicky aktívnych látok (prírodné farbivá, aromatické látky, polyfenoly)
- získať prehľad o látkach do potravín pridávaných zámerne (aditívne látky), ale aj o zlúčeninách, ktoré sa v potravinách prirodzene nevyskytujú (kontaminanty)
- ovládať základné chemické deje prebiehajúce pri spracovaní a skladovaní potravín
- získať správne základy laboratórnej zručnosti z oblasti dokazovania a stanovovania zložiek v potravinách
Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané vedomosti v ďalších predmetoch nadväzujúcich na chémiu potravín, v praxi a vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Úloha a vymedzenie predmetu Základy chémie potravín. Prírodné zložky potravín (voda, sušina, minerálne látky, lipidy, sacharidy, bielkoviny, farbivá). Bioaktívne látky (vitamíny, antioxidanty, fenolové zlúčeniny). Aditíva. Exogénne kontaminanty potravín. Analytické metódy dôkazu a stanovenia jednotlivých zložiek potravín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOLLMANNOVÁ, A. -- MUSILOVÁ, J. -- URMINSKÁ, D. -- BAJČAN, D. -- BOBKOVÁ, A. -- BOJŇANSKÁ, T. -- BYSTRICKÁ, J. -- ČANIGOVÁ, M. -- KROČKO, M. -- MAŠKOVÁ, Z. -- MENDELOVÁ, A. -- STANOVIČ, R. -- SZABOVÁ, E. -- TANČINOVÁ, D. -- TÓTH, T. Chémia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 543 s. ISBN 978-80-552-1814-4.

Odporúčaná:
MUSILOVÁ, J. -- BYSTRICKÁ, J. -- VOLLMANNOVÁ, A. Encyklopedická príručka chémie potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 95 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 978-80-552-0091-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCD
E
FX
30,4 %8,7 %
13,0 %
13,0 %
26,1 %
8,8 %
Vyučujúci : doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
2. 3. 2020
Schválil: Ing. Mária Timoracká, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 02. 03. 2020.

Typ výstupu: