Sylabus predmetu U15-0060-B - Hospodárska a enironmentálna kriminalita (FEŠRR - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0060-B
Názov predmetu:
Hospodárska a enironmentálna kriminalita
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Predmet hospodárska a environmentálna kriminalita umožňuje študentom získať vedomosti o trestných činoch týkajúcich sa hospodárskej činnosti a trestných činoch súvisiacich so životným prostredím. Ide o trestné činy, o ktorých verejnosť spravidla nemá ani základné právne povedomie. V súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti ako aj v prípade uplatnenia sa v subjektoch verejnej správy je nevyhnutné poznať, ktoré konania zakladajú skutkovú podstatu trestných činov v spojení so životným prostredím, či podnikaním.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá teóriou trestného práva (pojem trestný čin, skutková podstata trestného činu), jednotlivými skutkovými podstatami trestných činov hospodárskych a trestných činov proti životnému prostrediu. Pozornosť je venovaná aj základným kriminalistickým metódam a technikám pre vyšetrovanie hospodárskych a environmentálnych trestných činov, ako aj procesným inštitútom trestného práva. Záver predmetu je venovaný kriminologickým aspektom hospodárskych a environmentálnych trestných činov a prevencii v komparácii s vybranými krajinami európskeho priestoru.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
 Holcr a kol. Kriminológia. Bratislava: Iuraedition, 2008
 Ivor a kol. Trestné právo hmotné. Bratislava: Iuraedition, 2010
 Ivor a kol. Trestné právo procesné. Bratislava: Iuraedition, 2010
 Šimovček a kol.. Kriminalistika. Plzeň: Aleš Čenek, 2011

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (zodpovedný za predmet)
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: