Sylabus predmetu U15-0001-I - Komunikácia s verejnosťou (FEŠRR - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0001-I
Názov predmetu: Komunikácia s verejnosťou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti spracujú a prezentujú seminárnu prácu na tému "Komunikácia vybranej inštitúcie", za ktorú môžu získať maximálne 30 bodov. Na záverečnej skúške môže študent získať maximálne 70 bodov. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť sa s dynamicky rozvíjajúcou sa oblasťou komunikácie s verejnosťou vo vzťahu k verbálnej, neverbálnej komunikácie, marketingovej komunikácie v inštitúciách, vo verejnej správe a vo vzťahu k masovej komunikácii.
Stručná osnova predmetu:
Komunikácia, komunikačný proces, zložky, úloha komunikácie s verejnosťou, verbálna komunikácia,
neverbálna komunikácia, marketingová komunikácia v inštitúciách, marketingová komunikácia vo verejnej správe, masová komunikácia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brestovanský M., 2010, Úvod do mediálnej výchovy, ISBN 978-80-8082-396-2
Foret,M.,2011, Marketingová Komunikace, ISBN: 9788025134320
Harausová H., 2013, Komunikácia v organizácii, ISBN: 978 80 8152 019 8
Kubica, P. 2008: Efektívna komunikácia samosprávy, Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r.o.,ISBN 978-80-8061-316-7
Škvareninová, O. 2004: Rečová komunikácia, Bratislava: SPN-Mladé letá, ISBN 80-10-00290-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 298

ABCDEFX
17,1 %20,1 %20,5 %18,1 %23,8 %0,4 %
Vyučujúci : doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: