Sylabus predmetu U15-0011-I - Seminár k diplomovej práci II (FEŠRR - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0011-I
Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - inžiniersky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
pravidelná účasť na konzultáciách, spracovanie časti diplomovej práce podľa pokynov vedúceho diplomovej práce
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je usmerniť študenta pri vypracovaní diplomovej práce. Študent je schopný pracovať s odbornou literatúrou, dokáže formulovať ciele diplomovej práce, používať metódy vedeckej práce, analyzovať skúmané javy a subjekty a formulovať vlastné závery. Študent diplomovou prácou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce.
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie prehľadu riešenej problematiky doma i v zahraničí. Formulovanie hlavného cieľa a parciálnych cieľov diplomovej práce. Metodika práce a metódy skúmania. Analýza problému a formulovanie výsledkov práce. Diskusia, prípadne návrhy a odporúčania pre prax. Diplomovú prácu študent vypracuje postupne v jednotlivých etapách, ktoré na seba nadväzujú. Pri tejto činnosti využíva konzultácie, odporúčania a rady odborného vedúceho diplomovej práce .
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa vybranej témy a odporúčaní školiteľa
Smernica o záverečných a habilitačných prácach č. 36/2013
Študijný poriadok SPU v Nitre, 2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Podmieňujúcim predmetom je Seminár k diplomovej práci I
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 483

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil:
Ing. Žaneta Pauková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: