Sylabus predmetu U15-0014-B - Seminár k záverečnej práci II (FEŠRR - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0014-B
Názov predmetu:
Seminár k záverečnej práci II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 7. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 5. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
absolvovanie konzultácií, spracovanie časti záverečnej práce podľa pokynov vedúceho záverečnej práce
Výsledky vzdelávania:
Cieľom seminára k záverečnej bakalárskej práci je usmerniť študenta pri vypracovaní záverečnej bakalárskej práce. Študent je schopný pracovať s odbornou literatúrou, dokáže formulovať ciele záverečnej práce, používať metódy vedeckej práce, analyzovať skúmané javy a subjekty a formulovať vlastné závery.
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie prehľadu riešenej problematiky doma i v zahraničí. Formulovanie hlavného cieľa a parciálnych cieľov záverečnej práce. Metodika práce a metódy skúmania. Analýza problému a formulovanie výsledkov práce. Diskusia. Záverečnú prácu študent vypracuje postupne v jednotlivých etapách, ktoré na seba nadväzujú. Pri tejto činnosti využíva konzultácie, odporúčania a rady odborného vedúceho záverečnej bakalárskej práce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra podľa vybranej témy a odporúčaní školiteľa
Smernica o záverečných a habilitačných prácach č.36/2013
Študijný poriadok SPU v Nitre, 2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Podmieňujúcim predmetom je Seminár k záverečnej práci I
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 363

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil:
Ing. Žaneta Pauková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: