Sylabus predmetu U15-0073-B - Základy obchodného práva (FEŠRR - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0073-B
Názov predmetu:
Základy obchodného práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 40 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná kombinovaná skúška za 50 bodov. Na hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky zo základných právnych úprav dôležitých z hľadiska ich využitia v odbornej praxi. Predmet sprostredkúva vybrané poznatky z teórie štátu a práva, vybrané otázky z občianskeho a pracovného práva. Ťažiskovou problematikou je poskytnúť poznatky z právnej úpravy podnikateľských subjektov a obchodných záväzkových vzťahov. Po absolvovaní predmetu študent dokáže riešiť problémy súvisiace so zakladaním a vznikom, zrušením a zánikom družstiev a jednotlivých foriem obchodných spoločností. Dokáže identifikovať obsahové náležitosti jednotlivých typových obchodných zmlúv.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá vybranými pojmami teórie štátu a práva, vybranými problémami právnej úpravy občianskoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov. Právnymi požiadavkami na založenie a vznik obchodných spoločností a družstiev. Ťažiskom predmetu je problematika vzniku, zabezpečenia a zániku obchodných záväzkových vzťahov, Predmet sa ďalej zaoberá typovými obchodnými zmluvami, základnými otázkami riešenia obchodných sporov a základnou úpravou konkurzného konania.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ILKOVÁ, Z. -- BANDLEROVÁ, A. Vybrané kapitoly obchodného práva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 210 s. ISBN 978-80-552-2173-1.
JANKŮ, M. -- BANDLEROVÁ, A. -- BEZÁKOVÁ, L. -- ĎURKOVIČOVÁ, J. -- ILKOVÁ, Z. -- LAZÍKOVÁ, J. -- MARIŠOVÁ, E. -- PALŠOVÁ, L. Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. 1. vyd. Bratislava : Nakladatelství C. H. Beck, 2012. 639 s. ISBN 978-80-89603-06-0.

Odporúčaná:
Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Zákonník práce č.311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

AB
C
D
EFX
11,3 %
12,3 %
35,8 %
13,2 %
18,9 %8,5 %
Vyučujúci : JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. (cvičiaci)
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
21. 9. 2020
Schválil: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 09. 2020.

Typ výstupu: