Sylabus predmetu U15-0074-B - Základy práva (FEŠRR - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0074-B
Názov predmetu: Základy práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 1. semester
sociálny manažment a služby v agrosektore - bakalársky (povinný), 1. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 30 bodov, záverečná písomná skúška za 70 bodov. Na hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je poskytnúť študentom optimálnu mieru vedomostí o práve z hľadiska jeho regulatívnej funkcie spoločenských vzťahov, ako aj upevnenie a prehĺbenie ich právneho vedomia prostredníctvom znalostí úloh a funkcie práva v spoločnosti. Po absolvovaní predmetu študent získa schopnosť orientovať sa v právnom systéme a jeho jednotlivých odvetviach,dokáže aplikovať získané vedomosti konkrétnych právnych úkonoch a dokáže identifikovať a riešiť základné problémy v niektorých právnych vzťahoch.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá základnými právnymi pojmami, právnymi vzťahmi, občianskoprávnymi vzťahmi, pracovnými, obchodnozáväzkovými vzťahmi, administratívnoprávnymi vzťahmi, trestnou zodpovednosťou, ukladaním trestov, úlohami a postavením súdov, prokuratúry, advokátov, notárov a exekútorov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANKŮ, M. -- BANDLEROVÁ, A. -- BEZÁKOVÁ, L. -- ĎURKOVIČOVÁ, J. -- ILKOVÁ, Z. -- LAZÍKOVÁ, J. -- MARIŠOVÁ, E. -- PALŠOVÁ, L. Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. 1. vyd. Bratislava : Nakladatelství C. H. Beck, 2012. 639 s. ISBN 978-80-89603-06-0.

Odporúčaná:
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
VOJČÍK a kol. Občiansky zákonník . Stručný komentár. Bratislava : IURA EDITION. 2008. 1218s. ISBN 978-80-8078–183-5
Zákon č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2888

A
B
C
D
E
FX
12,3 %
12,4 %
17,3 %
17,3 %36,0 %
4,7 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (prednášajúci)
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019
Schválil: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: