Sylabus predmetu PHD_A045_N - Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
PHD_A045_N
Názov predmetu:
Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie princípom a koncepcii agroenvironmentálnych indikátorov a dokáže identifikovať a hodnotiť environmentálny aspekt udržateľnosti poľnohospodárstva.
Stručná osnova predmetu:
Analytický rámec agroenvironmentálnych indikátorov (AEI), model DPSIR (oblasť hybných síl – tlaku a úžitku – stavu/ dopadu – a odozvy), indikátory a parametre. Vývoj agroenvironmentálnych indikátorov a koncepčný rámec IRENA (Indikátory hodnotenia integrácie environmentálnych záujmov do poľnohospodárskej politiky). Súbor konsolidovaných indikátorov. Analýza štyroch kategórií AEI: manažment pestovateľských postupov, poľnohospodárskych produkčných systémov, tlak a ohrozenie životného prostredia, stav prírodných zdrojov. AEI pre hodnotenie pestovateľských a poľnohospodárskych systémov v koncepcii udržateľného poľnohospodárstva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bockstaller, CH – Guichard, L. – Makowski, D. – Aveline, A. – Girardin, P. – Plantureux, S. Agri-environmental indicators to assess cropping and farming systems. A review. Agron. Sustain. Dev. 28, 1, 2008, p. 139–149.
Dong, Y. – Hauschild, M. Z. Indicators for Environmental Sustainability. Procedia CIRP, Volume 61, 2017. p. 697-702.
Eurostat. Agri-environmental indicators: recommendations for priority data collection and data combination. 2011, 170 p. Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-79-22062-3
Macák, M. Agroenvironmentálne indikátory hodnotenia udržateľnosti poľnohospodárstva. 1 vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 118 s. ISBN 80-8069-651-9 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A
BCD
E
FX
50,0 %50,0 %0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Milan Macák, Dr. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milan Macák, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 01. 2020.

Typ výstupu: