Sylabus predmetu PHD_A049_N - Ekológia a biológia burín (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_A049_N
Názov predmetu:
Ekológia a biológia burín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
ochrana rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže identifikovať druhy burín a využiť ekologický index burín v nadväznosti na agroekologickú kvalitu porastu a biologických vlastností burín. Dokáže analyzovať skutkový stav s teoretickými základmi v oblasti ekológie rastlinných spoločenstiev v agroekosystémoch.
Stručná osnova predmetu:
Analýza agrofytocenóz prostredníctvom vývoja burinových spoločenstiev – biológia a ekológia burín. Diagnostika ekologických vlastností burín pomocou indexu v rozdielnych systémoch hospodárenia. Využitie pri získavaní, hodnotení a využívaní údajov pre uplatňovanie moderných technológií v udržateľných systémoch hospodárenia a v presnom poľnohospodárstve. Hodnotenie ekologickej kvality porastov pestovaných plodín z hľadiska intenzity zaburinenosti. Vývoj burinových spoločenstiev hlavných poľných plodín z hľadiska biodiverzity stanovišťa.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ALDRICH, R.J. - Kremer, R.J.: Principles in Weed Management. AMES, USA,
Blackwell Science, 1997, 450p.
BOOTH, B.D. - Murphy, S.D. - Swanton, C.J.: Weed Ecology in Natural and Agricultural Systems. Wallingford (UK): CABI Publishing, 2003, 288p., ISBN
JURKO, A.: Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie. Bratislava : Príroda, 1990, 200 s., ISBN 80-07-00391-6.
MORAVEC, J. et al.: Fytocenologie. Praha : Academia, 1994, 403s., ISBN 80-200-0457-2.
NAYLOR E.L.R.: Weed Management Handbook. Ninth Edition. Oxford UK : Bleckwell Science Ltd. 2002, 423p., ISBN 0-632-05732-7.
WEBER, E.: Invasive Plant Species of the World: A Reference Guide to Environmental Weeds. Wallingford (UK): CABI Publishing, 2003, 560p., ISBN 0-85199-
ZIMDAHL, L. Robert. Fundamentals of Weed Science. Third edition, Elsevier 2007, 666p., ISBN 978-0-12-372518-9.
0-85199-528-4.
695-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

AB
C
D
E
FX
100,0 %
0 %0 %0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 01. 2020.

Typ výstupu: