Sylabus predmetu PHD_A309_N - Experimentálna práca (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
PHD_A309_N
Názov predmetu:
Experimentálna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester: agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie premetu a získanie zápočtu je vykonanie individuálnej experimentálnej práce v stanovenom rozsahu hodín.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné vedecké a experimentálne techniky a postupy v pokusoch, ktoré sú súčasťou riešenia problematiky dizertačnej práce. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný samostatne organizovať a realizovať ďalšie pokusy v príslušnej oblasti výskumu.
Stručná osnova predmetu:
Náplňou predmetu je individuálna a tímová vedecko-výskumná práca, ktorá je zameraná na tému dizertačnej práce. Predstavuje experimentálnu prácu na pokusoch v súvislosti s riešením témy dizertačnej práce. Experimentálna práca sa realizuje v laboratóriu alebo v inom prostredí v závislosti od témy práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: