Sylabus predmetu PHD_A310_N - Metodika dizertačnej práce (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_A310_N
Názov predmetu:
Metodika dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce v spolupráci so školiteľom. Metodika dizertačnej práce je po odovzdaní prerokovaná na obhajobe metodiky pred členmi školiaceho pracoviska (katedry).
Výsledky vzdelávania:
Študent štúdiom vedeckej literatúry porozumie téme dizertačnej práce, získa vedomosti, ktoré využije na vypracovanie literárneho prehľadu na tému dizertačnej práce. V spolupráci so školiteľom podrobne naplánuje metodický postup riešenia dizertačnej práce (obsahový a časový harmonogram).
Stručná osnova predmetu:
Štúdium odbornej a vedeckej literatúry, vypracovanie metodiky dizertačnej práce a jej prezentácia
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 85

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: