Sylabus predmetu PHD_A048_N - Metódy regulácie zaburinenosti (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A048_N
Názov predmetu: Metódy regulácie zaburinenosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent porozumie nechemickým metódam regulácie zaburinenosti, dokáže aplikovať poznatky z kultúrnych, fyzikálnych, biologických metód, dokáže identifikovať limity využitia na základe vedeckých zistení.
Stručná osnova predmetu:
Kultúrne metódy, limity, využiteľnosť - fyzikálne metódy, teoretické východiská, limity, využiteľnosť, praktická aplikácia. Biologické metódy, teoretické základy, vývoj, limity, využiteľnosť.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DIERANER, STÖPPLER-ZIMMER. Unkraut regulierung ohne Chemie, Ulmer, Stuttgart, 1994
Khawar Jabran, Bhagirath S. Chauhan. 2018. Non-Chemical Weed Control. Academic Press, 2018, 161p., ISBN 9780128098813.
KOHOUT, V. KOHOUTOVÁ, S.: Úsporné metody potlačování plevelů. UZPI, Praha, 5, 1993
LANDA,I. : Fyzikální metody regulace plevelů, UZPI, 7, 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCD
E
FX
100,0 %
0 %
0 %0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
10. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 01. 2020.

Typ výstupu: