Sylabus predmetu PHD_A300_N - Obhajoba dizertačnej práce (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_A300_N
Názov predmetu:
Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 30
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 150 kreditov zo študijnej a vedeckej časti štúdia
Výsledky vzdelávania:
Študent obhajobou dizertačnej práce preukáže schopnosť aplikovať získané poznatky v spoločenskej praxi. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou, hodnotenou nasledovne: na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Po úspešnom absolvovaní obhajoby dizertačnej práce je študentovi udelený akademický titul Philosophiae Doctor (v skratke PhD.).
Stručná osnova predmetu:
Príprava a vypracovanie dizertačnej práce v požadovanej štruktúre a kvalite, v spolupráci so školiteľom. Prezentácia dizertačnej práce, vyjadrenie sa k posudkom oponentov dizertačnej práce, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A
B
C
D
E
FX
81,3 %15,6 %3,1 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2020
Schválil: Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: