Sylabus predmetu PHD_A066_N - Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín (FAPZ - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_A066_N
Názov predmetu: Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie vedecko-výskumné aspektom produkčných a spracovateľských možností liečivých rastlín s dôrazom na ich kvantitatívno-kvalitatívne charakteristiky, zásady správnej poľnohospodárskej praxe. Dokáže stanoviť obsah hlavných skupín účinných látok v liečivých rastlinách. Absolvent predmetu dokáže aplikovať teoretické poznatky v laboratórnej, vedeckovýskumnej a praktickej činnosti produkcie a spracovania liečivých rastlín.

Stručná osnova predmetu:
Produkčné charakteristiky liečivých rastlín. Tvorba primárnych a sekundárnych metabolitov v liečivých rastlinách a možnosti ovplyvnenia ich obsahu.Technologické postupy pestovania a spracovania vybraných druhov liečivých rastlín. Metodické postupy stanovenia obsahových látok v liečivých rastlinách. Vypracovanie semestrálnej práce zameranej na pestovanie a spracovanie liečivých rastlín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HABÁN, M. -- OTEPKA, P. -- VAVERKOVÁ, Š. -- HABÁNOVÁ, M. -- KOBIDOVÁ, R. Liečivé rastliny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-552-1121-3.
HABÁN, M. -- OTEPKA, P. -- ŠALAMON, I. Poľnohospodárske aspekty pestovania liečivých rastlín = Agricultural aspects medicinal plants cultivation. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 65 s. ISBN 978-80-552-0121-4.

Odporúčaná:
NOVÁKOVÁ, L. - DOUŠA, M. - BLATNÝ, P. - JANDERA, P. - PLANETA, J. - MAIER, V. - ZNALEZIONA, J. Moderní HPLC separace v teorii a praxi - I. Praha : Europoint, 2013. 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3
NOVÁKOVÁ, L. - DOUŠA, M. - BLATNÝ, P. - JANDERA, P. - PLANETA, J. - MAIER, V. - ZNALEZIONA, J. Moderní HPLC separace v teorii a praxi - II. Praha : Europoint, 2013. 235 s. ISBN 978-80-260-4244-0
WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants. Geneve : World Health Organization, 2011.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 9. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 01. 2020.

Typ výstupu: